Lá thư của Đại sứ CHXHCN Việt Nam gửi Liên Hợp Quốc về lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa

01 02 03 04 05 06Nguồn: Thư viện điện tử Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.