Thành Viên Dự Án

Xem lịch sử hình thành Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-ve-chu-quyen-bien-dong-1217339.html

Thành viên Dự án:

Nguyễn Hồng Thao (PGS.TS)

Một chuyên gia trong lãnh vực Luật quốc tế

Trương Minh Huy Vũ (TS)

Phạm Hoàng Quân (Nhà nghiên cứu độc lập)

Nguyễn Ngọc Lan (TS)

Nguyễn Trịnh Đôn (TS)

Và một số chuyên gia, nhà nghiên cứu khác khác.

———-

Điều phối dự án: Nguyễn Hồng Thao. Liên hệ tại địa chỉ sukybiendong@gmail.com.

Trợ lý Dự án: Lê Xuân Phương.

(Cập nhật ngày 11/01/2021).