One thought on “Góp ý và giới thiệu tài liệu

 1. “Sức Mạnh và Vị Thế Chiến Lược” của một quốc gia không tuỳ thuộc vào sức mạnh quân sự, nhưng, chính là sức mạnh kinh tế và các yếu tố phụ thuộc.

  Xin xem:

  The Global Competitiveness Report
  2017–2018

  World Economic Forum

  Vietnam-page 308-09

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.