Lá thư của Đại sứ CHXHCN Việt Nam gửi Liên Hợp Quốc về lập trường của Việt Nam đối với chủ quyền Hoàng Sa

Nguồn: Thư viện điện tử Dự án Đại Sự Ký Biển Đông