Huyền Thoại về Những Đòn Trừng Phạt của Trung Quốc trong Tranh Chấp Biển Đông

Tác giả: Angela Poh

The Washington Quarterly • 40:1 pp. 143–165 (2017)

Untitled

Đã nhiều năm nay, một mỗi lo ngại dấy lên và được nêu ra trên các phương tiện truyền thông và trong giới học thuật quốc tế, cũng như trong những tranh luận của người Việt: Đó là Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ để thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại, trong đó có yêu sách đối với Biển Đông.

Vậy tới mức độ nào nguy cơ trên có thể xảy ra? Thực tế đã diễn ra như thế nào? Bài viết này muốn trả lời những câu hỏi trên thông qua phân tích hai sự kiện thực tế đã khiến căng thẳng lên cao trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Philipines và Việt Nam. Đó là sự kiện bãi cạn Scaborough năm 2012, và sự kiện giàn khoan 981 năm 2014.

Bài báo gồm các phần:

Scarborough Shoal Incident, 2012

Banana Wars?

HD-981 Oil Rig Incident, 2014

Vietnam’s Contingencies

Origins of the Sanctions Myth

Misguided Expectations?

China’s Assertive Rhetoric and Posture

Possible Explanations of China’s Behavior

Beware Claims of Economic Coercion

Notes

Toàn văn bài nghiên cứu được đăng trên The Washington Quarterly tại http://www.tandfonline.com/toc/rwaq20/current

Một bản điện tử của bài viết được lưu trữ trong Thư viện Số Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tại đây

Huệ Việt giới thiệu.

Advertisement

One thought on “Huyền Thoại về Những Đòn Trừng Phạt của Trung Quốc trong Tranh Chấp Biển Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.