‘Vùng biển Tranh Chấp’: Hướng Tới Một Khuôn Khổ Hợp Tác Chung ở Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Đăng Thắng Hội thảo "Các vấn đề Biển và Công ước Liên Hợp Quốc về  Luật biển (UCNLOS): Chia sẻ cách Tiếp cận của Châu Âu và Châu Á đối với Tranh chấp Lãnh Thổ," Tháng 6/2015 Biên dịch: Nghiên cứu Biển Đông. Bài viết phân loại các tranh chấp khác nhau … Continue reading ‘Vùng biển Tranh Chấp’: Hướng Tới Một Khuôn Khổ Hợp Tác Chung ở Biển Đông