Hoạt Động Không Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông – Bản Đồ và Dữ Liệu

Tổng hợp bởi Peter Wood China Brief Volume: 16 Issue: 16 Chinese Air Interception Database – 10/20/2016 Peter Wood Date Type Aircraft Tail Number – Affiliation 2013 January 5, 2013 [1] Y-12 Coast Guard January 11, 2013 [2] Y-12 Coast Guard January 15, 2013 [3] Y-12 Coast Guard February 28, 2013 Y-12 Coast Guard July … Continue reading Hoạt Động Không Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông – Bản Đồ và Dữ Liệu