Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Quy Chế Mới của Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc về Nghỉ Đánh Bắt cá trên Biển, 28/2/2017

Nguồn: Trang Bộ Ngoại Giao Việt Nam Ngày 28 tháng 2 năm 2017 Ngày 28/02/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra thông báo chính thức điều chỉnh và áp dụng Quy chế mới về nghỉ đánh bắt cá trên biển, phạm vi áp dụng bao gồm … Continue reading Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Quy Chế Mới của Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc về Nghỉ Đánh Bắt cá trên Biển, 28/2/2017