Phương Thức Mới của Trung Quốc đối với Vấn Đề Biển Đông

Tác giả: Dương Linh Nghiên cứu Biển Đông, 15/4/2017 Cùng với mục tiêu xây dựng “cường quốc biển” và đích đến “trăm năm” thứ nhất 2021, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình củng cố yêu sách, tăng cường kiểm soát, chiếm đóng thực địa sau khi đã cơ bản thay đổi nguyên trạng bằng … Continue reading Phương Thức Mới của Trung Quốc đối với Vấn Đề Biển Đông

Advertisement